מדיניות פרטיות ותקנון

מידע כללי:

השימוש באתר eilon.co  (להלן: “האתר” או “המפעילה”) כפוף להוראות התקנון בדף זה. חשוב להקפיד ולעיין בתקנון מאחר וההצטרפות מעידה על הסכמתך לתנאי התקנון המפורטים להלן. אישור המשתמש כי קרא והסכים להוראות התקנון ולא תהא לו ו/או למי מטעמו ו/או בשמו כל תביעה כנגד מפעילת האתר.

הסכם ומדיניות זו חלה על האופן שבו מפעיל האתר אוסף, עושה שימוש, מחזיק וחושפת מידע שנאסף מהמשתמשים והצרכנים (ולהלן בלשון יחיד: “משתמש” או “מזמין” באתר) באתר eilon.co  (להלן: “האתר” או “המפעילה”). הסכם מדיניות פרטיות זו חלה על האתר ועל כל המוצרים והשירותים המוצעים בו על ידי איילון גרופר.

חלק 1: בטחון מידע

כדי להגן על המידע האישי של המשתמש, אנו משקיעים את מיטב מאמצינו באבטחת מידע שתמנע את איבודו, תגביל את הגישה אליו ותמנע את שינויו ע”י גורמים זרים, וזאת על ידי שימוש בהצפנת SSL ואחסון המידע בהצפנת AES-256.

חלק 2: עוגיות

באתר אנו עושים שימוש בעוגיות (cookies) כדי לשדרג את חוויית המשתמש. הדפדפן של המשתמש שומר במחשבו קבצי עוגיות למטרות תיעוד ומעקב אחר מידע הנוגע למשתמשים. בהגדרות הדפדפן, המשתמש רשאי כרצונו לבטל את שמירת העוגיות או לדרוש קבלת התראות כאשר עוגיות נשלחות אליו. לידיעתכם, במקרה שתפעלו בדרך זו, ייתכן שחלקים ושירותים מסוימים באתר לא יפעלו כראוי.

חלק 3: זכות לעיון במידע ועדכונו

על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ”א-1981, לכל אדם הזכות לעיין במידע המוחזק עליו במאגר המידע של המפעילה. משתמש שעיין במידע עליו ומצא שהמידע אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן ו/או לעדכן ו/או למחוק את המידע המוחזק עליו כאמור לעיל.

פנייה כזו יש להפנות למפעילה באתר עצמו בדף יצירת קשר. מובהר בזאת כי ייתכנו שינויים בפרטי הקשר אשר צוינו לעיל ובמועדי זמינות המפעילה על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מוקדמת ולמשתמש לא יהיה עילה ו/או טענות בשל כך.

אם המידע שבמאגר המפעילה משמש לצורך פניה אישית למשתמש, הוא רשאי על פי חוק לדרוש בכתב כי המידע המתייחס אליו יימחק ממאגר המידע.

חלק 4: שינויים בהסכם זה

המפעילה שומרת את הזכות לשנות, למחוק ולעדכן מסמך זה וחלקים ממנו בכל זמן וללא התרעה.

המשתמש מסכים לשפות ולפצות את חברת אקסון ומפעיליה, מנהליה, עובדיה ושותפיה מפני כל תביעה ו/או דרישה, לרבות הוצאות ושכר טרחת עורכי דין, הנובעים או הקשורים לפעילותו שלא על פי תנאי שימוש אלה ו/או שלא כדין.

חלק 5: דגשים לגבי בדיקה ואישורי תשלום ע”י חברת הסליקה

לאחר אישור פרטי ההזמנה ע”י המשתמשים ומעבר לדף ביצוע התשלום, המשתמש ירשום את כל הפרטים בכל שלב ושלב כנדרש ולאחר אישור התשלום ע”י חברת הסליקה, ימסרו פרטי ההזמנה למשתמש ע”י מפעילי האתר ומהווה סיום העסקה. פרטי הזהות של המשתמש בעל הכרטיס האשראי הם תנאי לאישור התשלום וע”פ החוק בעל הכרטיס הוא אדם בוגר מעל גיל 18 .

תנאי לרכישה באתר כי המשתמש הינו בן 18 שנים ומעלה.

חלק 6: ביצוע רכישות באתר

המשתמש מתחייב שאינו יעשה שימוש לא חוקי, בלתי מאושר, מסחרי ושמנוגד לחוקים במדינה בו הוא גר (כולל חוקים הנוגעים לזכויות יוצרים).

המשתמש מבין, שכאשר רוכש מוצר דיגיטלי, תפתח בפניו הגישה בפרק זמן שלא עולה על יום עסקים אחד, ובמקרים חריגים, ועל פי שיקול דעת האתר ותלות בגורמי צד שלישי אף יותר מכך.

תנאי התשלום ייקבעו על פי שיקול דעתו הבלעדי של האתר. אלא אם כן הוסכם אחרת, התשלום יתקבל על ידי האתר לפני אישור ההזמנה. האתר על פי שיקוליו הבלעדיים, רשאי לבטל ולחסום הזמנות.

יובהר כי המועד הקובע לעניין מחיר המוצר הוא מועד אישור ההזמנה על ידי המזמין ולא מועד הוספתו לסל הקניות. המפעילה רשאית לשנות את דרכי ו/או אמצעי התשלום ו/או את דרכי ביצוע ההזמנה בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי ובלא מתן הודעה מוקדמת מבלי שלמשתמש יהיו טענות נגדה בשל כך.

אין האתר ומפעיליו, מנהליו, עובדיו ושותפיו אחראים על נזקים ו/או הפסדים הנגרמים עקב קבלת החלטתו של משתמש בגין רכישת מוצר ו/או שרות שמוצא על ידי האתר.

חלק 7: תנאים כלליים

האתר שומר זכות לסרב למתן שירות לכל משתמש מכל סיבה שיראה לנכון בכל זמן. על המשתמש להבין כי ייתכן וחלק מפרטיו האישיים (לא כולל פרטי אמצעי התשלום) יועברו בצורה שאינה מוצפנת דרך רשתות.

המשתמש מתחייב לא להעתיק, לשכפל, למכור ולהפיץ את תוכן האתר והשירותים אותו מציע. נאסר על המשתמש לשתף את חשבונו.

חלק 8: דיוק פרטים

המפעילה אינה אחראית לדיוק המידע שמופיע באתר. המידע המופיע באתר הוא כללי לנוחיות המשתמש בלבד. המפעילה שומרת את הזכות לשנות, למחוק ולעדכן את האתר ותוכנו בכל זמן וזוהי אחריות המשתמש להתעדכן בשינויים.

כל התמונות המופיעות באתר הן להמחשה בלבד.

חלק 9: מדיניות ביטול

המוצרים הנמכרים באתר הינם מוצרים דיגיטליים לכן לא ניתן יהיה לקבל החזר כספי בגינן לאחר התשלום.

חלק 10: שימוש אסור

בנוסף לאיסורים אשר מפורטים בהסכם זה, על המשתמש אסור להשתמש באתר זה ובכל תוכנו כאשר עושה: שימוש למטרות רעות; הפרת כל חוק ורגולציה מקומית ובין לאומית, הפרת זכויות יוצרים; העלבה, ניצול, פגיעה על רקע דתי, לאומי, מגדרי, על רקע גיל, העדפה מינית ונכות; שליחת מידע מוטעה ושגוי, העלאת וירוסים, תוכנות זדוניות וכל קוד אשר יפגע בעקיפין או בישירות באתר, באתרים אחרים, בשירותים המוצעים בהם ובאינטרנט ככלל; לאסוף ולעקוב אחרי מידע אישי של המשתמשים; לגרום לספאם; לגרום להפרעות בתוכנות הבטיחות של השירות, כל אתר רלווטני והאינטרנט ככלל;

האתר שומר לזכותו את הרשות להרחיק משתמשים מהאתר ולא לאפשר להם להשתמש בשירותיו כאשר מתבצעת הפרה של כללים אלו וכתוצאה מכל שיקול דעתו הבלעדי של האתר.

חלק 11: לשון ניסוח האתר

האתר נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לנשים וגברים כאחד.

הניסוח באתר נתון לשינוי בשיקול צוות האתר וללא התרעה מוקדמת.

חלק 12: זכויות יוצרים

על המשתמש להכיר ולאשר בכל שכל הזכויות, זכויות הקניין הקשורות לאתר ובקשר אליו שמורות לאיילון גרופר, וכי לא ירכוש ויקבל כל זכות, קניין וזיקה לאתר.

כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות הזכויות המוסריות, הזכויות הכלכליות, זכויות היוצרים, סימני המסחר, שמות מסחר, פטנטים, מדגמים, סודות מסחריים וכל זכות אחרת ביחס לאתר לרבות, אך לא רק, התוכן, העיצוב, העריכה וכן אופן הצגתו ועריכתו של המידע המופיע באתר והאתר עצמו שמורות באופן בלעדי למפעילה.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, האתר, הדפים המקוונים הכלולים בו, הסיווג, הסידור וההצגה של המידע, וכל צורת המחשה אחרת הכלולים באתר הנם בבעלותה הבלעדית של המפעילה.

אין להעתיק ו/או לשעתק ו/או לשכפל ו/או להכין יצירות נגזרות ו/או לשנות ו/או להתאים את תוכן האתר במלואו או בחלקו לצורך הפצה, פרסום, הצגה, ביצוע, העברה, שידור, העמדה לרשות הציבור, מכירה ו/או כל פעולה אחרת ללא קבלת אישור בכתב ומראש מהמפעילה.

המשתמש מתחייב כי לא יפרסם ברבים את התוכן ו/או חלק ממנו, אלא בתנאים המפורטים באתר. כמו כן, מתחייב המשתמש כי לא יפרסם ברבים כל מוצר ו/או פלט של המידע, בין שהוא מודפס ובין שהוא ניתן כקובץ על גבי אמצעים מגנטיים או בכל צורה אחרת וכי לא יעתיק ו/או ישעתק ו/או ישכפל/או יכין יצירות נגזרות ו/או ישנה ו/או יתאים את תוכן האתר במלואו או בחלקו לצורך הפצה, פרסום, הצגה, ביצוע, העברה, שידור, העמדה לרשות הציבור, מכירה ו/או כל פעולה אחרת ללא קבלת אישור בכתב ומראש מהמפעילה.

חלק 13: הסרת אחריות 

אתר זה והמידע, התכנים, החומרים, המוצרים והשירותים הכלולים בו ניתנים במצבם כפי שהם [AS IS] ובכפוף לזמינותם. האתר אינו מבטיח, שהשימוש באתר ובשירותיו יהיה רצוף, נטול בעיות ומאובטח באופן ודאי. למען הסר ספק מוצהר בזאת, כי האתר נוקט בצעדים משמעותיים על מנת לאבטח את האתר ולהבטיח את פעילותו הסדירה והתקינה. המשתמש מסכים כי ייתכן והשירות באתר יוסר או יופסק לתקופת זמן בלתי מוגבלת על פי שיקול דעתו הבלעדי של האתר ללא התראה מוקדמת למשתמשים. המשתמש מבטיח שהשימוש באתר הוא באחריותו המלאה. המשתמש מסכים כי אין באפשרות האתר להבטיח ולתת אחריות ודאית על המוצרים והשירותים הניתנים בו, על הפסקה, האטה, אובדן מידע, גנבת מידע, נזק למחשב, נזק לתשתית, הפרעה, וירוס, פרצה, תקלה, כשל חומרה ו/או תוכנה ו/או קווי תקשורת, או פגם כלשהו באבטחה, תהא סיבתם אשר תהא (להלן – “כשל אפשרי”). האתר, מנהליו, בעליו, עובדיו משרדיו ספקיו ומספקי השירות שלו לא יהיו אחראים לכל פציעה, פגיעה, אובדן כסף וטענה ישירה, עקיפה, מיוחדת מכל סוג, הכוללת נזקים מכל סוג שהוא, כולל הפסדי רווחים, הפסדי חסכונות, איבוד מידע וכל נזק אפשרי אשר נגרם משימוש באתר ומשירותיו למשתמש ו/או לכל צד ג’ בצורה ישירה ועקיפה.

חלק 10: כתב אי ויתור

במידה והמפעילה לא תקפיד על ביצוע תנאי כלשהו מהתנאים או מההתחייבות הכלולים בהסכם זה, לא ייחשב הדבר כוויתור על זכות או סעד כלשהם שעשויים לעמוד לרשותה, ולא יפורש כוויתור על כל הפרה עתידית של התנאים או ההתחייבויות הכלולים בהסכם זה, אשר ימשיכו לפעול במלוא תוקפם.

שום ויתור על ידי מי מהצדדים על הפרה כלשהי של הוראה מהוראות הסכם זה לא תיחשב כוויתור על הפרה עתידית או קודמת כלשהי של אותה הוראה או של הוראה אחרת.

Scroll to Top